Học Cách Xin Lỗi Trong Tiếng Tây Ban Nha (Phần 2)

Học Cách Xin Lỗi Trong Tiếng Tây Ban Nha (Phần 2)

Ở phần trước, Dịch thuật Số 1 đã giới thiệu với các bạn các cách xin lỗi bằng tiếng Tây Ban Nha ở một số tình huống xin lỗi khác nhau. Trong phần cuối này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cụm từ xin lỗi trong tiếng Tây Ban Nha:

Phần 3: Sử dụng các cụm từ chứa từ “xin lỗi”

 

1- Nói “Tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra” 
Để nói điều này, sử dụng các cụm từ “siento lo ocurrido”, được phát âm là “syenn-toh Loh oh-coo-ree-doh”.
2- Nói “một ngàn lời xin lỗi”
Để nói điều này, sử dụng các cụm từ “triệu disculpas”, được phát âm là “meel Dees-kool-PAHs”.
3- Nói “Tôi nợ bạn một lời xin lỗi”
Để nói điều này, sử dụng các cụm từ “te Debo una disculpa” , được phát âm là “tay day-boh oo-nah Dees-kool-pah”.
4- Nói “xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi của tôi” 
Để nói điều này, sử dụng các cụm từ “le ruego tôi disculpe” , được phát âm là “nằm rway-đi có thể Dees-kool trả tiền”.
5. Nói “Tôi xin lỗi vì những điều tôi đã nói”
Để nói điều này, sử dụng câu “Pido perdón por las cosas que anh dicho”, được phát âm là “Pee-doh perr-Donn por las koh-sas kay ay dee-cho”.
6. Nói “Tôi đã sai” hoặc “đó là lỗi của tôi”
Để nói “Tôi đã sai”, sử dụng các cụm từ “tôi không minh bạch” , phát âm là “có thể eh-kee-boh-kay”. Để nói “đó là lỗi của tôi” sử dụng cụm từ “es culpa mía” , phát âm “ess kool-pah me-ah”.
7. Đưa ra một lời xin lỗi cá nhân 
Hãy thử sử dụng những lời xin lỗi Tây Ban Nha trên kết hợp với các từ vựng khác để xây dựng một lời xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh. Chúc bạn thành công!
Rate this post