Tìm hiểu về ngôn ngữ tiếng Thái Lan

Tiếng Isan còn được gọi là tiếng Lào phổ biến tại vùng Đông Bắc Thái Lan, ước chừng có khoàng 20 triệu người sử dụng loại ngộn ngữ này.

Tiếng Isan là 1 nhánh của ngôn ngữ Kradai, và nó được coi là phương ngữ của tiếng Lào và tiếng Thái,  nên chính vì vậy, loại ngôn ngữ này có nhiều tên gọi khác nhau như là tiếng Thái Isan, Lào Isan,  tiếng Lào, hay là tiếng Thái Đông Bắc, và nó gọi chung là tiếng Isan.

Theo dòng lịch sử thì tiếng Isan có một quá trình vô cùng  khó, sau nhiều biến cố của lịch sử thì dần dần tiếng Isan cũng dần ổn định và phân hóa như bây giờ. Về cơ bản, thì khu vực Thái Isan còn kém phát triển và chủ yếu là nông thôn,  và chính quyền Thái ở đây cho phép người dân sử dụng tiếng Isan như 1 ngôn ngữ bản địa bao gồm cả việc phổ biến ngôn ngữ này trong giáo dục-kinh tế và văn hóa.

Rate this post